DE
EN
PL
Konkursy

2016

PREZENTACJA potraw z runa leśnego

Gmina Węgliniec leżąca w Borach Dolnośląskich słynie z pięknych lasów i ich zasobów. Dlatego też organizatorzy Święta Grzybów doceniając walory naszych lasów, już po raz dwunasty zapraszają do wzięcia udziału w prezentacji potraw z owoców runa leśnego i dziczyzny, które odbędą się 13.09. 2015 r. od godz. 14.00.

Zaprezentowane potrawy oceniane będą przez specjalnie do tego celu powołaną komisję. Dania, które wzbudzą szczególne zainteresowanie komisji zostaną nagrodzone przez organizatorów, a ich wytwórca będzie mógł się zaprezentować na spotkaniach promującym Bory Dolnośląskie.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy otrzymać można w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Węgliniec, ul. Wojtyły 10, tel. 757712510, (p. Anna Polak),

 e-mail:kultura.wegliniec@interia.pl

Godzina prezentacji może ulec zmianie- powiadomimy o tym wcześniej.


REGULAMIN II turnieju w Bule

Cel:

Celami  II Turnieju w Bule są:

1. popularyzacja gry w bule wśród mieszkańców Miasta i Gminy Węgliniec i gmin ościennych,

2. krzewienie i propagowanie aktywnych form wypoczynku,

3. integracja środowisk o różnym stopniu sprawności fizycznej,

Organizator:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu,  ul. Pl. Wolności 1 59-940 Węgliniec

Termin i miejsce turnieju:

10 wrzesień  2016 r. , godz. 15:30 - 19:00 w parku przy ul. Wojtyły w Węglińcu.

Warunki uczestnictwa:

1. Turniej ma charakter otwarty.

2. W turnieju mogą wziąć udział osoby powyżej 14 roku życia. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat wymagana jest zgoda rodziców na udział.

3. W turnieju biorą udział zespoły dwuosobowe.

4. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie się w Punkcie Informacyjnym zlokalizowanym w Parku Miejskim w dniu rozgrywek.

Regulamin gry:

1. W II Turnieju w Bule o Puchar obowiązują zasady Polskiej Federacji Pentaques (Boules). Dostępne na stronie http:// www.petanque.pl/regulaminy/

2. Organizator wyznacza sędziego, który dokonuje omówienie zasad gry przed rozpoczęciem turnieju.

3. Gra będzie miała charakter dubeltu, każdy z graczy otrzyma po 3 kule.

4. Gra toczyć się będzie do 13 punktów.

5. Rozgrywki będą miały charakter pucharowy.

6. Rozstawienie drużyn zostanie dokonane poprzez losowanie.

7. Na drużynę przy polu gry czeka się 10 minut, gdy ta się nie stawi – wygrywa walkowerem drużyna przeciwna.

8. Sędzia dokonuje zasad interpretacji zasad gry i rozstrzyga spory. Jego decyzje są ostateczne.

Przepisy porządkowe:

1. Organizatorzy mają obowiązek zagwarantowania wyposażenia niezbędnego do gry (kul).

2. W czasie turnieju uczestnika jak i osoby postronne obowiązuje odpowiednie zachowanie.

3. Wszystkie inne sporne sprawy i te nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator Turnieju.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu turnieju.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki za wyjątkiem rzeczy oddanych do depozytu organizatora.

6. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z możliwością usunięcia zawodnika z turnieju


REGULAMIN konkursu fotograficznego

„20 LAT MINĘŁO- ŚWIĘTO GRZYBÓW NA FOTOGRAFII”


1. Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury.

2. Konkurs jest skierowany do chętnych bez ograniczeń terytorialnych.

3. Celem konkursu jest zebranie prac wykonanych w dowolnej technice fotograficznej, odpowiadających tematyce konkursu, które przedstawiają osoby, miejsca, wydarzenia, jakie miały miejsce w poprzednich edycjach „Święta Grzybów”.

3.1.Format zdjęć powinien wynosić przynajmniej 15 x 21cm i dostarczone w formie tradycyjnej.

3.2. Każda praca powinna być opatrzona tytułem i zawierać krótki opis, co przedstawia.

3.3. Autor może zgłosić do konkursu nie mniej niż 5 zdjęć.

4. Najważniejszymi kryteriami oceny zgłoszonych prac są: charakter pracy odpowiadający tematyce konkursu, poprawność techniczna, nowatorskie, „świeże” spojrzenie autora zdjęć.

5. W rozstrzygniętym konkursie zostaną przyznane 3 nagrody.

6. Warunkami uczestnictwa w konkursie są:

- dostarczenie prac konkursowych organizatorowi listownie lub osobiście,

- podanie danych autora prac: imię i nazwisko, adres (numer telefonu, e-mail), wiek.

6.1. Koszty nadesłania prac konkursowych ponosi uczestnik konkursu.

6.2. Prace zgłoszone nie podlegają zwrotowi.

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy prace konkursowe nie spełnią oczekiwań organizatora.

8. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6.09. 2016 r. Decyduje data stempla pocztowego.

9. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy dostarczyć pod adres: Węglinieckie Centrum Kultury, 59-940 Węgliniec, ul Pl. Wolności 1.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Święta Grzybów 11.09.2016 r.

11. Złożenie prac w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć w promocji gminy, bez wynagrodzenia, w dowolnym terminie i formie.

12. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane tylko dla potrzeb konkursu.

13. Dodatkowe informacje o konkursie uzyskać można w Węglinieckie Centrum Kultury, 59-940 Węgliniec, ul Pl. Wolności 1,tel. 757236229, kom. 662057232, 668853933.